Adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató és szabályzat (továbbiakban Tájékoztató) célja, hogy meghatározza Kerti Beáta egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató ) által vezetett adatok jogszerű és törvényes rendjét, valamint biztosítsa az információs jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. Biztosítsa a törvényi szabályozás keretei között, hogy személyes adataival mindenki saját maga rendelkezzen és módosítsa azokat, az adatai kezelésének körülményeit megismerhesse, jogtalan hozzáférést és nyilvánosságra hozást megakadályozza. Az adatkezelő minden személyes adatot bizalmasan kezel és megtesz minden olyan lépést, amely az adatok biztonságát garantálja. A Honlapot megnyitó, azt böngésző, vagy annak szolgáltatásait használó (továbbiakban Felhasználó).

A Szolgáltató vállalja ezen tájékoztatóban foglaltak betartását. Az általa nyújtott szolgáltatások igénybe vételének előfeltétele jelen tájékoztató elfogadása.

A Felhasználók a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait a Szolgáltató a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat és azok valódiságát nem ellenőrzi.

Kizárólag a Felhasználó vállalja a felelősséget a megadott adatok megfelelőségéért. Kizárólag a Felhasználó vállalja a felelősséget azért is, hogy az általa megadott email címről csak ő veszi a szolgáltatást igénybe. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

Jelen Tájékoztató célja, hogy a személyes adatokat a Szolgáltató kapcsolattartási céllal tárolja, ezzel biztosítva szolgáltatásának rendbeli működését. Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed marketing alapú kapcsolatépítésre, nyereményjáték szervezésre, valamint a Honlap üzelemtetéséhez szükséges adatokra.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót megváltoztassa, ez esetben a módosított Tájékoztatót a Honlapon közzéteszi.

1. Szolgáltató, mint adatkezelő adatai

Név: Kerti Beáta egyéni vállalkozó
Rövid név: Kerti Beáta e.v.
Székhely: 6000 Kecskemét, Torockói utca 3.
Levelezési cím : 6000 Kecskemét, Torockói utca 3.
Nyilvántartási szám : 54009288
Adószám : 78651920-1-23
Fő tevékenység : Sport és szabadidős képzés (TEÁOR: 855101)
Honlap: www.beajoga.hu
Telefonszám: 30/185-7157
E-mail: kertibeajoga [at] gmail.com

2. Irányadó Jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.)
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: Pp.)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: Grt.).
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban: Számv.tv.)
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (továbbiakban: Fgy.tv.)

3. A kezelt személyes adatok köre

Megnevezés

Adatkezelés célja

Felhasználónév

Azonosítás

Teljes név Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

Telefonszám

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

E-mail cím

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

Azonosítás

Regisztráció időpontja

Technikai műveletek

 

Az e-mail cím és a felhasználónév nem szükségszerűen tartalmaz személyes adatot.

A Felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat.

4. A személyes adatok tárolásának ideje

A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a Szolgáltató.

5. Adatfeldolgozók

A Szolgáltató egyes feladatok ellátása érdekében külső Adatfeldolgozókat vesz igénybe.

A tárhelyszolgáltató adatai:

Adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója: https://dotroll.com/privacy-policy_dotroll.pdf

Adatfeldolgozó igénybe vételére a weboldal elérhetővé tételéhez, megfelelő működtetése érdekében van szükség. Az adatfeldolgozó az adatok tárolását végzi. Az adattárolás helye az adatfeldolgozó szervere.

6. Cookie-k (Sütik) kezelése

A Szolgáltató egyebekben tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Honlap cookie-kat, más néven sütiket használ. A cookie (süti) egy információcsomag, melyet internetes böngészője ment és tárol a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A sütikről bővebben is olvashat:
https://www.google.hu/intl/hu/policies/technologies/cookies/
https://marketingplatform.google.com/about/

A Honlap a következő cookie-t használja:

 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Biztonsági cookie.

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics) külső szerverei végzik. A Google mindent megtesz az adatok védelme érdekében, melyekről bővebb tájékoztatást kaphat Honlapukon: https://privacy.google.com/businesses/compliance/

A cég adatai:

A Szolgáltató által naplózott adatok kezelése, illetve a cookie által gyűjtött bármely felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatok kizárólag statisztikai célt szolgálnak.

7. Felhasználók jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az érintett kérelmezheti a Szolgáltatónál
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

7.1. A tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kertibeajoga [at] gmail.com email címen vagy akár postai úton is a Szolgáltató által bizalmasan kezelt, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokról.

A Felhasználó a Szolgáltató kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, jogalapjáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy esetleg kapták meg adatait. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus üzenet formájában a kért tájékoztatást megadja.

Bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel kérdésekkel, illetve bármely észrevétellel a Felhasználó a Szolgáltatóhoz fordulhat a Honlapon, vagy a fent megjelölt elektronikus elérhetőségen keresztül.

7.2. A Felhasználó adatainak helyesbítése, zárolása, törlése

A Felhasználó rögzített adatainak törlését vagy azok helyesbítését a megfelelő beazonosítás után bármikor kérvényezheti a kertibeajoga [at] gmail.com e-mail címre küldött elektronikus üzenet formájában is. A Szolgáltató a kérelmek beérkezésétől számított 15 munkanapon belül az adatokat törli, és ez esetben ezen adatok nem lesznek újra helyreállíthatók. Fontos, hogy a törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató a jogszabályban rögzített szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó kérheti továbbá a Szolgáltatótól adatainak zárolását. A Szolgáltató ebben az esetben zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy akkor, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató által elvégzett zárolásról, helyesbítésről és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni szükséges, akiknek az adatot adatkezelés céljára korábban továbbították. Az értesítés akkor mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Abban az esetben, ha a Szolgáltató a Felhasználó törlés, helyesbítés vagy zárolás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli törlés, helyesbítés vagy zárolás iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.3. Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

A Felhasználónak joga van tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a kérelmezőt elektronikus üzenetben tájékoztatja a döntéséről.

A Felhasználó a jogait a 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja.

7.4. A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. törvény) alapján

1) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
2) Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az ügyben eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása érdekében.

8. Hatóság eljárása

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat [at] naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-126761/2017

9. Bírósági Jogorvoslat

Kérem a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy a Szolgáltató megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velem a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassam.

Tájékoztatom a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Szolgáltató székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha a Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha a Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett a Szolgáltatótól sérelemdíjat követelhet. A Szolgáltató mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

10. Felelősség

A Honlap látogatásakor felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem a Szolgáltatót, sem a Honlap fejlesztésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli. A Szolgáltató a Honlapon közzétett információk tartalmáért kizárólag a Magyar Köztársaság területén, a hazai jogszabályi rendelkezések keretei között vonható felelősségre. A Szolgáltató fenntartja azt a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül a Honlap bármely vagy összes szolgáltatását megszüntesse. A Honlapon technikai pontatlanságok, hibák, elírások előfordulhatnak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a mindenkor megjelenő tartalmat, információt értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse.

11. Módosítás

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. Ebben az esetben az érintett a honlap módosításának hatályba lépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. A Szolgáltató vállalja, hogy a módosított Tájékoztatót közzéteszi.

12. További rendelkezések

A www.beajoga.hu honlap Kerti Beáta egyéni vállalkozó tulajdona. A Honlapon megjelenő képi és szöveges tartalmak másolása, terjesztése, további üzleti célú felhasználása csak a Szolgáltató erre vonatkozó hozzájárulásával engedélyezett.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020.02.18. napjától érvényes.